Գործնական քերականություն

1. Առանձնացրո՛ւ այն բառերըորոնք ժխտական նախածանց ունեն:
Անարվեստանդեմանդուռանիվանսիրտանահանուշանմահանունդժոխք,
դժգոհդժբախտդժնիդժկամապագաապարդյունապերախտապուրապաշնորհապուշ, ապտակտարիտկարտհաճ, տպելտգեղ, տխուրչամիչչտեսչկամչարիք:

2. Գործողության անունը դարձրո՛ւ այդ գործողության հետ կապված առարկայի
անունԳրի՛ր գործածված ածանցները:
Օրինակ՝ քերել-քերիչ

Գրել- գրիչ
կապել- կապիչ
քամել- քամիչ
թակել- թակիչ
ըմպել- ըմպելիք
բացել- բացիչ
գործել- գործիչ
խաղալ- խաղալիք
ուտել- ուտելիք
խմել- խմելիք
հագնել- հագուստ
ձգել- ձգգիչ
փակել- փական
խթանել- խթան
փաթաթել- փաթաթան
ճոճել- ճոճոնակ
գանձել- գանձարան
զսպել- զսպանակ
ջնջել- ջնջիչ
ծածկել- ծածկոց
կապել- կապիչ
օրորել- օրորոց

Աշուն

Ես բոլոր եղանակներն էլ սիրում եմ, որովհետև ամեն մի եղանակ ունի իր յուրահատկությունը: Աշնան յուրահատկությունն իր գույնցգույն տերևներն են: Աշունը մեր այգի նույնպես եկել է: Ահա մեր այգուց «Աշնանային նկարներ»:

Տրամաբանություն 2018.10.25

 1. Գտեք սխալը

2 = 2 x 1 = 2 x (1:1) = (2 x 1) : (2 x 1) = 1
2 = 2 x 1 = 2 x (1:1) = 2

2. Անգլիախոս երկրներում ջերմաստիճանը չափում են ֆարենհայտներով:  Ֆարենհայտի (F) և ցելսիուսի (C) կապը արտահայտվում է F = 1,8 C + 32 հավասարությամբ:  Քանի՞ ցելսիուս է 32 F-ը:
C = 0

3. Գիտե՞ք, որ կարող եք որոշել օդի ջերմաստիճանը `լսելով ծղրիդին:  Եթե n -ով նշանակենք մեկ րոպեում ծղրիդի արձակած ճռռոցների թիվը, ապա օդի ջերմաստիճանը ֆարենհայտներով կարտահայտվի F = 0.25 n + 37 հավասարությամբ:

ա/ Որոշեք օդի ջերմաստիճանը , եթե ծղրիդի արձակած ճռռոցների թիվը րոպեում եղել է 200 :
87

բ/ Ցելսիուսով արտահայտեք օդի ջերմաստիճանի կախվածությունը n-ից:

գ/ Որքա՞ն է այսօր օդի ջերմաստիճանը` արտահայտած ֆարենհայտերով:

4. Եթե մարդու հասակը h սմ է, իսկ քաշը m կգ, ապա նորմալ մարդու քաշը պետք է որոշվի         m = 0.9 h – 90 բանաձևով:

ա/ Որքա՞ն պետք է լինի  150 սմ հասակ ունեցող մարդու քաշը:

բ/ Քո հասակի համեմատ արդյոք դու ճիշտ քաշ ունե՞ս:  Հաշվիր:

2. Կարո՞ղ եք հաշվել պուճուրիկ սև կետիկները

111
Այստեղ սև կետ չկա

I’m Sebastian

I’m Sebastian, because our school is the best. In our school we can choose sport and language. In our school are working very good professionals. We don’t have school uniform, and i think this is very good. We use computers in our classes. Unlike other schools, there is freedom in our school. In our school morning begins with songs and dances. There are also additional clubs in our school, for example choir and so on.

Вода

Без воды нет души. Без воды нет жизни. — Без воды не будет не Фауны не Флоры.
В воде не тонет, и в огне не горит. —  И любой ситуации может выйти.

Без воды умирает человек.

Начните работу над сочинением «Роль воды в нашей жизни»
в человеческой организме 80% состоит из воды. По этому питевая вода не обхадим для людей. Так же вода нужна и расением и животным.

Personality

Our personalities are what the outside world uses to judge us and they greatly influence our interactions with others. So isn’t it worthwhile to have a conversation
about something that holds so much sway over our lives?

What is the best aspect of your personality? How about the worst aspect?
My bad aspect is that I’m not trying to get friends, and the good thing is that I love and respect my friends very much.

What personality traits in other people do you hate?
I hate two-faced people.

What personality traits make a good leader?
A true leader must be patient and able to spread solidarity.

What personality trait do you wish you had?
I would like to be active

Can a person change their personality?
I think no.

Which of your personality traits has been the most useful?
friendliness

Գործնական քերականություն

1.Կետադրի՛ր նախադասությունները:

Գեղեցիկ, անուշաբույր, գույնզգույն ծաղիկները փռված էին մոտակա բլուրներին:

Եթե օրը սկսվես լավ տրամադրությամբ, այդպես էլ կշարունակվի:

Նա անըդհատ խոսում էր, քանի որ ասելու շատ բան ուներ:

Անուշիկը` հարևանի աղջիկը, բոլորին հիացնում էր իր գեղեցկությամբ:

2.Տրված արմատների կրկնությամբ բառեր կազմի՛ր (արմատն ի՞նչ փոփոխության էենթարկվում):

Օրինակ`
սառ— սարսռոտսարսռալսարսռազդու:
Թիռ- Թրթիռ 
բառ- Բարբառ
գիռ- գրգիռ
մուռ- մրմուռ

3. Տրված բաղադրյալ բառերը համեմատի՛ր և գրի՛ր նմանություններն ու տարբերությունները:

Ա.Դռդռալ, ճռճռալ, կռկռալ, մռմռալ, հռհռալ:
Բ. Թրթռալ, բարբառել, գրգռել, մրմռալ, սարսռալ:

 1. Ժխտականապ,դժ, տ, ածանցներով կազմի՛ր տրված բառերի հոմանիշները:
  Անգույն- դժգույն
  անբախտ- դժբախտ
  անգետ- տգետ
  անշնորհք- տշնորք
  անարդյունք-
  անօրեն- ապորինի
  անձև- տձև

Բնական երևույթներ

Բնական երևույթները այն փոփոխություններն են, որոնք կատարվում են բնության մեջ անկախ մարդու կամքից, այսինքն մեր շրջապատում տեղի ունեցող ամեն մի գործողություն բնական երևույթ է: Վերձնենք մի շատ պարզ օրինակ՝ արևի մայր մտնելը:

Գործնական քերականություն

Շարադրի՛ր մտքերդ. Ինչպսիսի՞ գործունեությամբ կցանկանայի զբաղվել: (10 նախադասություն)

Ես կցանկանամ բարեգործությամբ զբաղվել և կատարել մարդկանց ցանկությունները: Ես ինքս շատ երազանքներ ունեմ և ուզում եմ, որ բոլոր երեխաների երազանքներն էլ կատարվեն: Նաև իմ երազանքն է բացել ընկերություն (JVK) և այնտեղ k-pop խմբեր հավաքել: Ընդանրապես k-pop խմբերուը երգեր են գրում, երգում և պարում են, իսկ բացի այդ շատ լավ ժամանակ են անցկացնում: Նաև k-pop-ը հիմա շատ հայտնի է (BTS խմբի շնորհիվ, որոնք համարվում են k-pop-ի արքաները): Եվ ես ինքս կցանկանաի լինել այդ խմբից և ունենալ շատ ընկերուհիներ:

Տրված բառերով բաղադրյալ (բարդ, ածանցավոր)բառեր կազմի՛ր:

Գնաց- գնացած
ասաց- ասացկոտ
անվան-  անվանակից
մարդիկ-  մարդկային


 Տրված բառերը բաժանի՛ր բաղադրիչների (օրինակ ՝ հրաշամանուկ- հրաշ-ա-մանուկ)և պարզի՛ր, թե բառաշարքերից յուրաքանչյուրն ի՞նչ ընդհանրությամբ է կազմված:

ա) Սահմանադիր- սահման-ա-դիր
զմրուխտափայլ- զմրուխտ-ա-փայլ
կանխավճար- կանխիկ-ա-վճար
սնափառ- սույն-ա-փառ
բաղաձայն- բաղ-ա-ձայն
պարտատեր- պարտք-ա-տեր
կենսախինդ- կենս-ա-խինդ
ջրամուկ- ջուր-ա-մուկ
արևամանուկ- արև-ա-մանուկ
ձեռագործ- ձեռք-ա-գործ
նորամուտ- նոր-ա-մուտ

բ) Կենարար-
կենսուրախ-կենս-ուրախ
զուգընթաց- զուգահեռ-ընթացող
ջրկիր- ջուր-կրող
ջրհեղեղ- ջուր-հեղեղ
բանբեր- բան-բերող
քարտաշ- քար-տաշող
տնպահ- տուն-պահող
լուսնկա- լույս-ընկնել
մթնկա- մութ-ընկնել
ձնծաղիկ- ձյուն-ծաղիկ
ռնգեղջյուր-
քարափ- քար-ափ
մոլեռանդ-մոլ-եռանդ
հրձիգ-  հուր-ձգել
քարտաշ- քար-տաշող
ակնհայտ- ակն-հայտնի

My favorite book

I’m read many book. My favorite janer is fantasy, but i never don’t read this janer. My favorite book is «The adventures of Baron Munichhausen».

About book
The adventures of Baron Munichhausen is a very interesting book. The book consists of many parts. Hi is very greav in this book. And in every part is different. And it is very strong book.