Домашнее задание

Упражнение 1. Вместо точек вставьте переходные глаголы
движения в нужной форме. Следите за употреблением видов глаголов.

Нести – носить
1. Мальчик носит книги в библиотеку.

2. Мать купила сыну новый костюм и сказала, чтобы он нёс его аккуратно.

3. По дороге на вокзал я встретил человека, который носил тяжелую сумку.

4. Ученики часто несут цветы своей учительнице.

7. Мама, пожалуйста, носи скорее обед, мы очень голодны.
Везти – возить
1. На этой машине всегда везут рабочих на стройку.

2. Я спросил у шофѐра:
«Что вы везёте?»

3. Каждый день эта машина везёт почту в город.

4. Когда Махмуд возвращался из России домой, он возил подарки своим родным.

5. Почтальон везёт письма, газеты, журналы.

6. Сегодня он вёз особенно много писем.
Вести – водить
1. Отец идѐт на работу и водит маленького сына в детский сад.

2. Машинист водит поезд.

3. Когда мы ехали в горы, водитель умело водил машину.

4. Старший брат очень любит музыку и каждую субботу водит младшего брата в оперу или на концерт.

5. У вас есть собака? Вы еѐ водите по утрам гулять?

6. Мне очень хочется познакомиться с твоими друзьями. Веди меня к ним!

7. Я всегда вожу машину осторожно.

 

Упражнение 2. Вместо точек вставьте нужный глагол с префиксами
по-, в-, вы- при-, у-. Следите за употреблением видов глаголов.

Нести – носить
1. Кто звонил? Это почтальон – принёс заказное письмо.

2. Малыш долго плакал. Мать взяла его на руки и понёс к врачу.

3. Серѐжа, унеси, пожалуйста, ведро во двор.

4. Когда Саша идѐт в библиотеку, он всегда приносит интересные книги.
5. Официант унёс грязную посуду и через несколько минут принёс нам ужин.
7. Помогите, пожалуйста, приносите чемоданы из коридора в комнату.

 

Везти – возить

1. Россия вывозит свою продукцию в другие страны.

2. В наш магазин ежедневно привозят свежие овощи и фрукты.

3. Я не вывозил своих друзей в центр города, а решил показать им окрестности.

4. Когда я ехал учиться, я увёз из дому свои любимые книги.

Հանրահաշվական կոտորակներ

123.png
115. ա) 5^0 = 1
բ) (- 1/3)^0 = 1
գ) (-1,2)^0 = 1
դ) (-1)^0 = 1

116. ա) 2^4 / 2³ = 2^4-3 = 2¹ = 2
բ) 2^4 / 2^4 = 2^4-4 = 2^0 = 1
գ) 2^4 / 2^5 = 2^4-5 = 2^-1 = 1/2
դ) 2^5 / 2^7 = 2^5-7 = 2^-2 = 1/4
ե) 3^5 / 3^4 = 3^5-4 = 3^1 = 3
զ) 3^100 / 3^100 = 3^100-100 = 3^0 = 1
է) (-0,3)^4 / (-0,3)^5 = 10/3
ը) 0,2^7 / 0,2^5 = 1/25

117. ա) [0,25 · 79 — 3,21 ·  2, 1/11]^0 = 1
բ) (0,49 · 5,2 — 4,8 · 0,52)^0 = 1

123.png
118. ա) 2 · 2 · 2 = 2³
բ) 2³ · 2^5 = 2^8
գ) 1/3² = 1/3 · 1/3
դ) 4 = 4¹
ե) 1/3 = 1/3¹
զ) 1/3·3·3·3 =
է) 5 = 5¹
ը) 1/16 = 1/16¹
թ) 1/25 = 1/25¹
ժ) 2³ : 2³ = 2^3-3 = 2¹
ի) 9^7 / 9^5 = 9²
լ) 0,5^6 / 0,5^7 = 0,5^-1 = 1/0,5
խ) (-1/5)³ : (-1/5)^7 = (-1/5)^3+7 = (-1/5)^10 = (5^-1)

119. ա) 10^4, 10³, 10², 10¹, 10^0, 10^-1, 10^-2, 10^-3, 10^-4
բ) 2^5, 2^4, 2³, 2², 2¹, 2^0, 2^-1, 2^-2, 2^-3, 2^-4, 2^-5
գ) (-3)³, (-3)², (-3)¹, (-3)^0, (-3)^-1, (-3)^-2, (-3)^-3

123.png

Երաժշտության դերը մարդու կյանքում

Իմ կարծիքով երաժշտության դերը շատ մեծ է: Երաժշտությունը նաև մարդուն երիտասարդեցնում է: Իմ օրինակով կասեմ, որ ցանկացած երաժշտություն հանգստացնում է և անել ինչ-որ բան երաժշտության ներքո ավելի հեշտ է և հաճելի: 

Գործնական քերականություն

1. Տեքստում կետերի  փոխարեն համապատասխանաբար տեդադրի՛ր տրված հականիշները:

Ամուր — առաձգական, հիշել — մոռանալ, խոշոր — փոքր, արտասովոր — սովորական, լուրջ — թեթևամիտ, ոչ միայն – այլ նաև, տարիքով — երեխա, բռնել — նետել:

Մարդիկ հիշում են խոշոր հայտնագործությունների, աշխարհի մասին պատկերացումները փոխող ճանապարհորդությունների մասին, դրանք փոխանցում են սերունդից սերունդ և երբեմն մոռանում են փոքր թվացող սովորական բաների մասին: Գիտե՞ք, օրինակ, որ Կոլումբոսը ոչ միայն Ամերիկան է հայտնագործել, այլ նաև ռետինե գնդակը:
Երբ իսպանացիները ցամաք ելան Հաիթիում, տեսան, որ կղզու բնակիչներն արտասովոր մի գործով են զբաղված: Նրանք լուրջ ու կենտրոնացած իրար էին նետում ու բռնում ինչ-որ շագանակագույն գնդեր: Իսկ այդ գնդերը, կենդանի սովորական արարածների նման ցատկոտում էին քարե սալիկի վրա: Հաիթցիների գնդակախաղը հիմա հազիվ թե զարմացնի մեզ: Թերևս միայն հարցնենք, թե լուրջ մարդիկ ինչո՞ւ էին թեթևամիտ զբաղմունքով տարվել: Իսկ Կոլումբոսի խիզախ նավաստիները շշմած էին մնացել: Չէ՞ որ նրանք երբեք չէին տեսել առանձգական կլոր առարկա, որն ամուր սալարկին դիպչելով ետ է թռչում:

  1. Նախադասությունները ձևափոխի՛ր` ընդգծված բառերն ու արտահայտությունները փոխարինելով հականիշներով:

Զուր չէ, որ առյուծն է համարվում գազանների արքան: Ուժով, ճարպկությամբ ու համարձակությամբ դժվար թե ոչ ոք համեմատվի նրա հետ:  Առյուծը չի հայտնվում, զոհի վրա բացահայտ չի հարձակվում: Նա հպարտ մռնչոցով չի զգուշացնում՝ զգուշացե՛ք, գազաննե՛ր, որսի եմ ելել:
Մինչև հրացանավոր մարդու երևալը առյուծներն կեղծ տիրակալ էին: Մարդիկ հաճախ էին
առյուծի որսի ելնում: Բայց և ուժն ու համարձակությունը, և ճկունությունն ու թաքնվելու հմտությունը չէին կործանում հրացանից: Մարդիկ կարծում էին, որ եթե առյուծները ավելանան,
կճղակավոր կենդանիների քանակը կպակասի: Ու առյուծներին գրեթե լրիվ պահպանեցինՆրանք
պահպանվել են միայն Կենտրոնական Աֆրիկայի մի քանի շրջաններում ու արգելանոցներում,
Հնդկաստանում էլ կան, շատ են: Սակայն մարդկանց սպասածը եղավ, որովհետև առյուծներն աոաջին հերթին հիվանդ, ուժեղ կենդանիներին էին ոչնչացնում, այդ պատճառով էլ կենդանիների մեջ հիվանդությունները չէին տարածվում: 
Այժմ առյուծների որսն թույլատրված էԱռյուծի նորածին ձագուկները շատ մեծ են ու խայտաբղետ, հետո, մեծանալով, միագույն են դառնում:


3. Տրված նույնանուն բառերով կազմի՛ր նախադասություններ:

 Բազուկ — Բազուկով աղցան պատրաստեց(ուտելիք)

 զատիկփողվայրի:

  1. Տրվածնույնանուն բառերով կազմի՛ր նախադասություններ:

Անել, անտառ, աղաց, աներ:

Homework

2) a. Complete these sentences from Exercise 1b on page 18. Use the words in the box.

shorter, best, slower, fastest

1. Bolt was the fastest runner.
2. Smyth was … than Bolt.
3 The … throw was by Trafton.
4. Buggenhagen’s throw was … than Trafton’s.

c. Compare the things in the sentences. Use much /far/ a lot, or a bit /a little.
1. watching TV / reading a book (interesting/easy) I think watching TV is a lot more interesting than reading a book — and it’s far easier, too.
2. a mobile phone / an MP4 player (useful/expensive)
3. girls/boys (intelligent/tidy)
4. History/Maths (difficult/interesting)
5. My best friend / me (tall/young)
6. my country/Britain (big/beautiful)

3) a. Match adjectives 1-10 with their opposites in Exercise
2b. How do you form the comparative and superlative?
1 bad good
2 difficult …
3 slow …
4 boring …
5 cheap …
6 low …
7 noisy …
8 messy …
9 ugly …
10 old … / …

Притча: Сон/ Առակ. Երազ (թարգմանություն)

Притча: Сон/ Առակ. Երազ

Մի արևելյան տիրակալ տեսավ մի տարօրինակ երազ: Երազում նա տեսավ, թե ինչպես մեկը մյուսի հետևից նրա բոլոր ատամները թափվեցին: Այդ ամենից անհանգստանալով նա կանչեց իր երազահանին: Նա շատ ուշադիր լսեց տիրակալի պատմությունը և ասաց.
— Իմ տեր, ես պետք է ձեզ վատ լուր հայտնեմ: Այնպես, ինչպես կորցրել ես քո բլոոր ատամներ, այդպես պետք է կորցնես բոլոր քեզ մոտիկ մարդկան մեկը մյուսի հետևից: 
Այդ բացատրությունը հունից հանում է տիրակալին: Այդ երազահանը չկարողանալով ինչ-որ լավ բան ասել, հայտնվեց բանտում: Հետո տիրակալը կանչեց ուրիշ երազահանի, նա լսելով երազի մասին պատմությունն ասաց.
— Իմ տեր, ես քեզ համար լավ լուր ունեմ: Դու ապրելու ես ավելի երկար, քան քո ընտանիքը մյուսա անդամները: Դու նրանցից երկար ես ապրելու:
Թագավորն ուրախացավ և ճոխ նվերներով պարգևատրեց երազահանին, այդ բառերի համար: Պալատականները զարմացան.
— Քո բառերը համարյա, ոչնչով չէր տարբերվում քեզ նախորդողին, այդ դեպքում ինչու՞ նա պատժվեց, իսկ դու պարգևատրվեցիր, — հարցրեցին նրանք:
Հաջողակ երազահանը այսպես պատասխանեց:
— Դուք ճիշտ եք նույն կերպ մեկնաբանեցինք երազը, բանը ոչ միայն նրանում է, թե ինչ ասել, այլ նրանում, թե ինչպես դա ասել:

Բազմանկյուններ

kpop123
2. ա) 180°(n — 2)
180°(5 — 2) = 540
բ) 180°(6 — 2) = 720
գ) 180°(10 — 2) = 1440

3. 180(4 — 2) = 360
360 : 4 = 90°

4. 180(5 — 2) = 540
540 : 5 = 108°

5. 5

6.
123456
7.
123456
8.
1456.png

kpop123.png
9.
1456.png
10. ա. 4
բ. 3
գ.
դ.

11. P = 80մմ
x
x + 3
x + 4
x + 5
4x = 80 — 12
4x = 68
x = 64/4
x = 17
x + 3 = 20
x + 4 = 21
x + 5 = 22

12. I = x +8
II = x
III = x + 16
IV = 3x
P = 66սմ
x + x + 8 + x + 16 + 3x = 66
6x = 66 — 24
6x = 42
x = 42/6
x = 7
I = 15
II = 7
III = 23
IV = 21
15 + 7 + 23 + 21 = 66

kpop123.png
13. Անկյունագիծը քառանկյունը բաժանում է 2 եռանկյունների, որենց ներքին անկյունների գումարը 360° է:
360 — 135 = 225
225 : 3 = 75°
<A = <B = <C = 75°

14.
1456.png

домашняя работа

Упражнение 1. Трансформируйте придаточные предложения причины
в придаточные следствия. Замените союзы потому что, так как союзом
поэтому, делая необходимые изменения в порядке следствия частей
предложения.

1. Он получил отличную оценку, так как без ошибок выполнил работу.

Он получил отличную оценку без ошибок выполнив работу.
2. Студент добился больших успехов, так как много работал.

Студент добился больших успехов много работав.

3. Я не смог сделать домашнее задание, потому что не понял его.

Я не смог сделать домашнее задание не поняв его.

4. Тренировки необходимо проводить систематически, так как их положительные результаты исчезают через 3-6 месяцев бездеятельности.

Тренировки необходимо проводить систематически их положительного результата исчезают через 3-6 месяцев бездеятельности.

5. Листья растений имеют зеленую окраску, так как их клетки содержат пигмент-хлорофилл.

Листья растений имеют зеленую окраску их клетки содержатся пигмент-хлорофилл.

6. Водород, кислород, углерод и азот являются основными элементами живого организма, так как они составляют около 97% его массы.

Водород, кислород, углерод и азот являются основными элементами живого организма они составляются около 97% его массы

7. Самое распространенное неорганическое соединение в живых организмах – это вода, потому что многоклеточные организмы на 80% состоят из нее.

Самое распространенное неорганическое соединение в живых организмах – это вода многоклеточные организмы на 80% состоят из нее.

2. Написать сочинение по теме ”Глобальные проблемы современности”.

Կյանք

Շառա՜չ, շառա՜չ․․․
Սարեն հեղե՛ղ փրթավ,
Վազո՛ւմ է առաջ ու շեշտակի․
Հողեն ծառեր ծամելով,
Հողեն քարեր քամելով,
Գետը լցավ ու գալարեց,
Սիրտը խցավ ու պալարեց․
Ցելա՜վ, ցելա՜վ․․․
Ամպեն արե՛վն ելավ,
Նազում է կանաչ ու հեշտակի․
Սարի խոցին ժպտելով,
Ծառի ծոցին ծպտելով,
Պաղաղ գետին ջե՜ր բերելու,
Խավար սրտին սե՜ր մերելու։
Բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր անհասկանալի բառերը։
պալարեց —
խոցին — վերք
ծպտելով — Կերպարանափոխվել

Փորձի՛ր բացատրել ինչու է բանաստեղծությունը կոչվում ,, Կյանք,,։

Մարդը և հասարակությունը

Մարդու դերը հասարակության մեջ

Ցանկացած ոք պետք է պիտանի լինի հասարակության համար: Ամեն մեկը իր կատարած, թեկուզ ամենաչնչին աշխատանքով օգնում է հաարակությանը առաջընթաց ապրել: Մարդիկ շարհունակում են նորաներ բաներ հայտնաբերել: ԵՎ մարդկանց շնորհիվ գիտությունը վերելք է ապրում: