Review 1

A. 1. typical
2. blend
3. peril
4. detected
5. neglect
6. sinister
7. qualify
8. unaccustomed
9. scarce
10. reform

B. 1. g
2. j
3. a
4. c
5. b
6. d
7. i
8. e
9. f
10. h

C. 1. abandon
2. minimum
3. dense
4. neglect
5. evade
6. campus
7. oath
8. descend
9. vacant
10. predict

D. 1. wholesale
2. villain
3. majority
4. probe
5. defraud
6. abandon
7. assemble
8. eliminate
9. comprehensive
10. tact

E. 1. annual
2. enormous
3. detected
4. defects
5. hardship
6. expensive
7. wholesale
8. employees
9. neglected
10. comprehensive

Review 1

A) 1. does
2. off
3. going
4. see
5. are
6. have
7. change
8. do
9. from
10. up
11. is
12. has
13. means
14. to
15. for

B) 16. photographer
17. direction
18. unrecognisable
19. timetable
20. tourism
21. inhabitants
22. arrival

C) 23. had just got on
24. have been in Budapest for
25. second time I’ve/have visited
26.
27. keen on travelling
28. at full speed
29. in the direction of
30. regret not looking at

D) 31. B. washes
32. A. went
33. B. belongs
34. D. seemed
35. D. was just think
36. C. did go

E) 37. C. border
38. A. view
39. C. check in
40. D. lost
41. C. trip
42. C. advance

Crime and Punishment

1. A thief goes into your house through a window.

 fraud
burglary
vandalism

2. A child steals a chocolate bar from a store.

 assault
child abuse
shoplifting

3. A car is driven faster than the limit. 

speeding
drunk-driving
trafficking

4. An American dealer sells cocaine to a Canadian buyer. 

theft
smuggling
drug trafficking

5. A guard refuses to give a prisoner food or water unless the prisoner gives up information. 

abduction
torture
hijacking

6. A police officer shoots and kills an unarmed teenager who refused to obey him.

 murder
terrorism
assault

7. A person throws a lit match into a building and it catches fire. 

arson
burglary
domestic violence

8. A terrorist group takes over an airplane and changes its course. 

vandalism
trafficking
hijacking

9. A man regularly assaults his wife and children. 

homicide
domestic violence
abduction

10. A dishonest lawyer charges a client for more hours of work than he really did. 

burglary
armed robbery
fraud

The Way God Helps/ Ինչպես է Աստված օգնում

The Way God Helps

Կար մի փոքրիկ գյուղ, գետի ափին: Յուրաքանչյուրը այնտեղ ապրում էր ուրախ և հաճախ աղոթում էին գյուղի տաճարում: Մի անգամ ուժեղ անձրև տեղաց: Գետը լցվեց և գյուղում ջրհեղեղ եղավ: Յուրաքանչյուրը իր տունը փակեց և ապահով թաքնվեց:

Մի տղամարդ վազում էր տաճար: Նա գնաց սենյակ և ասաց,
— ջուրը լցվել է մեր տուն և շատանում է: Եվ ջուրը սկսեց լցվել տաճար: Մենք պետք է լքենք գյուղը, քանի որ այն դանդաղ սուզվում է ջրի տակ: Բոլորը գնացին անվտանգ վայրեր և դուք պետք է միանաք բոլորին: Քահանան այդ մարդում ասաց, — Ես քեզ նման աթեիստ չեմ և հավատում եմ Աստծուն: Ես հավատում եմ Աստծուն և չեմ հեռանա տաճարից: այնպես որ, մարդը հեռացավ:

Շուտով ջրի մակարդակը սկսեց բարձրանալ և հասավ մինչև մարդկանց գոտկատեղին: Քահանան կանգնեց աթոռին: Մի քանի րոպոից եկավ մի մարդ մակույկով, որ փրկի քահանային: Նա ասաց քահանային. «ինձ բնակիչները ասացին, որ դուք դեռ տաճարում եք, այդ պատճառով ես եկել եմ ձեզ փրկելու, խնդրում եմ մտեք մակույկի մեջ», Բայց քահանան հրաժարվում է թողնել տաճարը նույն պատճառով: այդպես մակույկավարը գնաց:

Ջուրը բարձրացավ և հասավ առաստաղին, այդ պատճառով քահանան բարձրացավ տաճարի գագաթին: Նա աղոթում էր Աստծուն փրկել իրեն: Շուտով եկավ ուղղաթիռ և բաց թողեց պարանից սնդուղքը և խնդրեց նրան բարցրանալ ուղաթիռի, որպեսզի նրանք կարողանան քահանաին ապահով տեղ հասցնել: Հավատացյալը հրաժարվեց գնալ, բերելով նույն պատճառաբանությունը: Ուղղաթիռը գնաց որոնելու և փրկելու մյուսներին:

Վերջապես երբ տաճարը անցել էր ջրի տակ, քահանան բարձրացրեց գլուխը և սկասեց բողոքել. «Աստված իմ, ես երկրպագել եմ քեզ իմ ամբողջ կայնքում և իմ մեջ հավատ եմ պատել: Ինչու՞ դու չեկար ինձ օգնության:» Աստված հայտնվեց նրա առաջ և ժպիտով ասաց. «Օհ գիժ մարդ, ես եկա քեզ փրկելու 3 անգամ: Ես եկա վազելով ձեզ մոտ, ասելու, որ գնանք անվտանգ վայր, ուրիշ գյուղացիների հետ, ես եկա մակույկով, ես եկա ուղաթիռով: Ինչումն է իմ մեղքը, եթե դուք չճանաչեցիք ինձ:»

Քահանան ընդունեց իր մեղքը և ներեղություն խնդրեց: Նա ստացավ հնարավորություն գնալ անվտանգ վայր, որը նա ընդունեց:

Teenagers and money (pocket money)

I think any teenager gets pocket money from their parents. So me too. They give me money for food and for a bus. I prefer to collect money, even if there is no specific goal, because one day they will definitely be needed. I save money just by not eating at school. Our school is famous for its trips, and so as not to bother parents, with the collected money, I can just go on a trip. I mostly spend money on accessories, make-up or clothes. Sometimes I buy smth that I just put somewhere in the room and don’t use, or albums of my favorite artists that in fact I do not actually use too.

Gender Inequality

There are currently inequalities between gender all over the world. And there is a movement that is fighting for equality, the feminist movement. Thanks to this movement, women in many countries have almost equal rights with men. That’s why people think that feminism is not needed in this century, but there are countries that really need feminism. One of them is India, where only 9% of women have access to education. One of these countries is Afghanistan, where about 80% of women get married at a young age, 87% do not receive an education, etc.

In addition to serious problems, there are many stereotypes, such as: girls are weaker, only girls must be housewives and do housework, girls are bad drivers, girls cannot be mechanics, pilots… I think that equality will be only when not only rights are equal, but the mentality of people is not limited and they will think about it equally and correctly.

Home task

A) 1. usually goes
2. is talking
3. aren’t eating
4. Is air travel getting
5. calls
6. do babysitters generally earn
7. You’re always coming
8. I don’t go/l always try
9. does stop
10. takes

B) 1. I often gets up
2. Doyou speak
3. I’ve already bought
4. I’ve ever had
5. works/does work
6. has nevereaten
7. Sean has booked
8. Does Melanie need

Читать далее «Home task»

My favorite thing

That’s lot of things I like. but today i want to talk about my diary. I’ve always loved diaries and I had a lot of them, but this one is special for me. I do not write about my day, or something like that in it. There are lot of different pages, and it all depends on the mood. I can even draw, and even drawings dominate there. Mostly I draw anime characters, sometimes I write quotes from this anime… I can write some plans, or make some interesting pages, like I rate the anime, doram or film that I watch, etc. I always take it with me, no matter where I go. Еvery time I see beautiful stickers, scotches, etc. in the store, I immediately buy it, thinking that they will fall perfectly for decorating new pages. To be honest, my motivation often disappears, and I may not write anything there for weeks, so I feel that my diary will be with me for a long time, since it is unlikely that the pages will end ever. But when my motivation comes, I can’t stop, because I always have a lot of ideas of what to do. And the fun fact is that my bestie and I keep similar diaries, we have bought it together. This makes it even more important to me. So there is my comfort zone, here I feel free and good… I like the time I spend on my diary.

 1. Monday – 504 Absolutely Essential Words – Lesson 1. Learn the new words and their definitions; do exercises on pages 3-4

Fill in the Blanks Place one of the new words in each of the blanks below.

 1. As I looked at all the datas the salesman showed me, I knew that I was getting more and more mixed up.
 2. I used tact when I told my fat uncle that his extra weight made him look better.
 3. When the guard saw that the cot was vacant, he realized that the prisoner had left the jail.
 4. Although he took an oath on the Bible, Sal lied to the jury.
 5. My aunt was so jealous of our new couch that she bought one just like it.
 6. I enjoyed reading the story of the gallant man who put his cloak over a mud puddle so that the queen would not dirty her feet.
 7. The loss of Claudia’s eyesight was a hardship which she learned to live with.
 8. The driver was forced to abandon his car when two of the tires became flat.
 9. Betty could not qualify for the Miss Teenage America Contest because she was twenty years old.
 10. The blade was so keen that I cut myself in four places while shaving.
 11. Unaccustomed to being kept waiting, the angry woman marched out of the store.
 12. Because he was a bachelor, the movie actor was invited to many parties.

Word Detective From the list of 12 new words that follows, choose the one that corresponds to each definition below.
abandon, oath, data, keen, vacant, unaccustomed, jealous, hardship, bachelortact, gallant, qualify, tact

1. a promise that something is true — outh
2. sharp; eager; intense — keen
3. to desert; to leave without planning to come back — abandon
4. something that is hard to bear — hardship
5. to become fit — qualify
6. wanting what someone else has — jelous
7. brave; showing respect for women — gallant
8. a man who has not married — bachelortact
9. facts; information — data
10. the ability to say the right thing — tact
11. empty; not filled — vacant
12. not used to something — unaccustomed

2. Make up your own stories using the new words of Lesson 1.

She took an oath out to not abandon her friends anymore
Young boys keen mind shocked nes new classmates.
She was always jealous of her sister.
She was unaccustomed to new job, and it was hardship to qualify, but she worked hard, she did it.
He’s still bachelor, but so gallant with women.
A house become so vacant after my brother get married, and abandon us.

Essay: Writing a Letter to Yourself

Your school is trying to decide on a famous person to give a speech or presentation to students. Who do you think they should choose? Write an essay to convince your principal.

If my school tries to decide on a famous peson to give a speech or presentation to students, I’d suggest inviting BTS. And it’s not because I’m the fan of them. I think they’re a good example for teenagers. Тhe path they went by, teaches a lot of things… Тhey literally have achieved everything that they have now, out of nothing. Now we all know, that they are billionaires, but at the beginning they even didn`t have enough money for food, they had a lot of problems that I don’t want to talk about now, there is always a lot of hаtе in their side, etc. . So it’s a good motivation to go for our dreams and never give up.
I watched their interviews and listened to their songs, too much. And they teach only good things. And the most important of them, in my opinion, is we all need to love ourselves. And not only this actually. I would like to quote an excerpt from the «Remarks by BTS’ Kim Namjoon (RM) at the launch of Generation Unlimited, at the UN General Assembly».
«So, let’s all take one more step. We have learned to love ourselves, so now I urge you to “speak yourself. Tell me your story. I want to hear your voice, and I want to hear your conviction. No matter who you are, where you’re from, your skin colour, your gender identity: just speak yourself. Find your name, find your voice by speaking yourself.»
So we are in high school, we are just ordinary teenagers, and we all need to know these things and learn to do this. We need a «cure» for depression and stress, of which there is so much in this period. and speaking by my own example, they teach to live.