My school trips

Your school trips. Tell about your last trip or about the trip which you liked most of all.

One of the differences between our schools and other schools is their travels. They have become an integral part of the school. For which I’m grateful and I really appreciate it. I love traveling, this is a great opportunity to get new friends and take a break from everyday worries.

The most impressive and unforgettable trip was to Sevan. It was about a year ago. but I still communicate with the people I met there. There are still funny memories that we remember with a smile while talking with friends. In the evening we gathered around the campfire and sang, talked, played games… In fact, it doesn’t really that big deal, but these are the moments that should be in everyone’s life, moments that will be remembered for long time.

SOS – Save Our Space. We need your help to clean up our city.

The first step towards the improvement of the country should be cleanliness of the environment and air. To be honest
I against it powerless, and the most I can do, is not to throw the trash, and collect, when I see it.

the reason of the city pollution are mostly people. Everybody must realize that this country is their home, and keep it clean. Or if there was a law against throwing trash, maybe the problem can be solved. But whit air pollution problem is not that simple. Тhese factories and cars, and the smoke that comes from them pollutes the air. It’s a matter of time and science. For example if the cars were powered by electronic and not by petrol or gas…

Homework

1 ★ Match the sentences with the pictures.

1 If we lose this game, I won’t be happy. — C

2 If we lost this game, I’d be very surprised. — B

3 If it snows tomorrow, we won’t have to go to school. — A

4 If it snowed here, it would be very strange. — D


2 ★ ★ Complete the sentences with the verbs in brackets to make first or second conditional sentences.

0 I will tell (tell) you my secret if you promise (promise) not to tell anyone.
1 . The cat will bite you ,if you touch it.
2. If he were taller ,he would be a really good basketball player.
3. If I met the president ,I would ask him to do more for the environment.
4. If we don’t leave now, we will miss the train.
5. If I knew the answer, I wouldn’t still help you.
6. If we don’t stop talking now, the teacher will get angry with us.
7. I would run away, if I saw tiger in the jungle.
8. I will be very surprised if we don’t win.

4 ★ the correct words.

1 Dad’s going to get a new computer when / unless he has enough money.
2 I’ll phone you until/as soon as she leaves.
3 We’ll start the meeting until/when Mr Benson arrives.
4 If/ Until I don’t pass my English test, I’ll take it again.
5 You won’t pass your driving test if/ unless you practise more.
6 We’ll watch the game as soon as /until halftime.

5 ★ ★ Complete the sentences with if, unless, until or as soon as.

1 if we don’t hurry up, we’ll be late for the party.
2 Jim’s got the tickets so we’ll have to wait unless he gets there before we can get in.
3 What will you do, if we don’t get any homework this weekend?
4 She can’t talk because she’s in the shower. She’ll call you as soon as she gets out.
5 I’m seeing john tonight so I’ll ask him___________ I see him.
6 If we can’t get tickets, we can just watch the game on T V at my house.
7 I’ve got to go to the shops. Can you look after Tim I get back?
8 I can’t go to the party if I don’t finish my project by Friday.

”If you could change one important thing in your country, what would you change?

If I could change one important thing about my hometown, it would be pollution problem. At first I love my country, because I was born and grew up in here with a lot of beautiful memories.

The first and most important reason is that I hope that my hometown can become a beautiful city.

Another reason why I want to change my hometown’s pollution situation is that the city’s development needs clean and tidy environment to attract investors.
The world is developing more and more nowadays and getting better and better. We should also try to make our country better and develop it. First of all we must follow the cleanliness of the country. I think this is the most important premise for the country’s development. People just need to learn not to throw rubbish everywhere. When we just walk along streets, and see pile of rubbish… and people think, that they can also throw something. Let’s just try to help the development of our country as much as possible. Maybe one day we can solve this issue.

Homework

 1. no
 2. no
 3. no
 4. no
 5. yes
 6. no
 7. yes
 8. no
 9. yes
 10. yes
 11. no
 12. yes
1. If you had told me you were going to the beach, I’d have come whit you.
2. If Dan had missed the plane, he’d have been very annoyed.
3. I’d have got you a present if I’d have known it was your birthday.
4. We wouldn’t have gotten lost if we’d taken a map with us.
5. If the car hadn’t broken down, I wouldn’t have finished in time.
6. If you hadn’t helped me, I wouldn’t have finished in time.
7. If Baz hadn’t shown you what to do, what would you have done?
 1. If it had been cold, we’d have lit a fire.
 2. If John had come, we’d have done some pinting.
 3. Claire would have bought some clothes if she’d seen something she liked.
 4. If the joke hadn’t been very funny, the audience wouldn’t have laughed.
 5. We wouldn’t have decided to leave if it hadn’t been really noisy.
 1. If Kevin hadn’t just got a text message, he wouldn’t have looked at his mobile phone.
 2. If he hadn’t looked at his mobile, he would have seen the banana skin.
 3. If someone had picked up the banana skin earlier, is wouldn’t have been there.
 4. If Kevin hed seen the banana skin, he wouldn’t have stood on it
 5. If he hadn’t stood over, he wouldn’t have fallen over.
 6. If he hadn’t fallen over, he wouldn’t have broken his mobile.
 7. If he hadn’t broken his mobile, he would have replied to the text message.
 1. If Vida got home earlier, she would have gone to the gym.
 2. If she’d gone to the gym that evnening, she wouldn’t have watched TV.
 3. If she hadn’t watched TV, she wouldn’t have seen the advertising.
 4. She wouldn’t have bought the Fitmaster 5000, if she hadn’t look fanrastic.
 5. She wouldn’t have put it at the top of the stairs, if she hadn’t bought it.
 6. She’d have continued going on the gym, if she hadn’t loved Fitmaster 5000 every day.
 7. If she hadn’t gone so fast, she wouldn’t have fallen down.
 8. If she didn’t fallen down the stairs, she wouldn’t have broken her leg.

Hollywood — its life and times

«Hollywood — its life and times» թարգմանություն

20րդ դարի սկզբին, նոր քաղաքը սկսեց զարգանալ հարավային Կալիֆոռնիայի ծովի մոտ գտնվող հարթավայրում:
Անունն էր Լոս Անջելես — Իսպանական մենաստանի անունով, որը արդեն երկար տարիներ է այդպես է կոչվում:
Միևնույն ժամանակ նոր արդյունաբերություն էր ծնվում ՝ կինոթատրոններ: Ամերիկայում դրանք կոչվում էին «շարժանկարներ», սակայն ապագայում կարճացվեց, և կոչվեց «ֆիլմ»:

Ամերիկական ֆիլմերը սկսեցին կյանքը Նյու Յորքում, բայց 1910-ից, ֆիլմ ստեղծողները տեղափոխվեցին Լոս Անջելես: Նյու Յորքում ամեն ինչ շատ թանկ դարձավ՝ աշխատողները, տարածքը, տաքսիները: Ինչն ավելի վատ էր՝ ձմռանը դժվար էր ֆիլմ նկարելը, քանի որ շատ ցուրտ էր:

Ընդհակառակը, Լոս Անջելոսի ռեգիանները լիքն էին առավելություններով: Կալիֆոռնիաում նրանք կարող էին ամբողջ տարի ֆիլմ նկարել, և ամեն ինչ եժան էր: Մասնավորապես, կար շատ տարածք վաճառքի համար:
Կինոնկարիչները գտան այն, ինչ իրենց անհրաժեշտ էր, Լոս Անջելեսից մի քանի մղոն հեռավորության վրա՝ շատ չանցած ՝ մեծ նոր ստուդիաներ էին կառուցվում Հոլիվուդ կոչվող տարածքում, փոքրիկ, չոր բլուրների մի քիչ հեռավորության վրա:

Ֆիլեմերը շատ արագ դարձան հայտնի, մասնավորապես երբ » talkies»-ը առաջին անգամ հայտնվեց 1925-ին: Այնուամենայնիվ, ֆիլմեր նկարելը թանկ էր, և կինոընկերություններին անհրաժեշտ էր գումար: Այդ պատճառով Հոլլիվուդը` փոքր քանակությամբ, խոշոր ընկերություններ, ինչպիսին են MGM, 20th Century Fox, Warner Bros և Paramount, վերցրեցին իրենց կառավարման տակ: Ինչից հետո, խոշոր ընկերությունները ունեցան իրենց վերելքները և վայրեջքները, սակայն նրանց մեծ մասը դեռ այնտեղ է: Որոշ հին անվանումները փոխարինվել են նորերով, ընկերությունները, ինչպիսինն են Walt Disney և Սթիվեն Սփիլբերգի «Amblin» Ընկերությունը:

Բնականաբար Հոլիվուդը շատ է փոխվել 80 տարվա ընդացքում: Այսօր խոշորագույն ստուդիաները պատկանում են մեծ միջազգային ընկերությունների։ Օրինակ.՝ Նորությունների կորպորացիան, որին հիմա պատկանում է Fox-ը, նաև նրան են պատքանում լրատվական թերթերը, որոնք տարածված են երեք մայցամաքներում(Ներառյալ Լոնդենի «Times» ամսագիրը), և արբանյակայն հեռուստատեսության ցանցը Ամերիկայում, Ասիայում և Եվրոպայում:
Միայն այնպիսի մեծ ընկերությունները՝ ինչպիսին է Fox-ը, կարող են իրենց թույլ տալ, նկարահանել ներկայիս թանկարժեք ֆիլմերը: Տիտանիկը՝ որն ամենաթանկ ֆիլմն է երբևէ: Fox-ը ստիպված էր դիմել մեկ այլ խոշոր ընկերության՝ Paramount-ին:
Այն ժամանակ Հոլիվուդը կարող էր նկարահանել ֆիլմեր միայն Ամերիակայի համար, իսկ այսօր նա պետք է անի դա ամբողջ աշխարհի համար: Հնարավոր է անցյալում մենք այլ կերպ էինք երազում: Այսօր, որոշ չափով Հոլիվուդի շնորհիվ, մարդուկ ունեն նման երազանքներ:
Հիմա մենք ապրում ենք համաշխարհային մշակույթի դարաժրջանում: Հոլիվուդը չի ստեղծել այդ մշակույթը, սակայն լավ, թե վատ առումով, նա ունեցել է ամենահզոր նորդումներից մեկը նար մեջ: Ձեզ դուր է գալիս դա, թե ոչ, բայց մենք բոլորս հիմա Հելվուդի մոլորակում ենք ապրում:

Examination Card

I.Read the text and answer the questionsfollowing it.
There is no one who hasn’t heard of Walt Disney; he is one of the most famous 2figures in the twentieth century and yet most people hardly know anything about 3him. Although he became one of the most successful men in history, he left school 4at the age of sixteen and then studied art for a short time. By the early years of this 5century, he had already started to produce cartoons in Hollywood in partnership with 6his brother Roy, who,for some reason, never managed to become as famousas 7Walt. Disney is perhaps most well known on account of his lovable cartoon 8character, Mickey Mouse, who first appeared in 1928 in a film called Steamboat 9Willie. One of the most popular cartoon films of all time is Snow White and the 10Seven Dwarfs which was the first full-length cartoon in the history of the cinema. 11By the 1950s, Walt Disney had become one of the world’s major producers of 12filmsfor cinema and television. He also published books for children.

1.What do you know about Walt Disney?
He’s one of the most successful and famouse figures in the twentieth century. Producer of cartoons in Hollywood.

2.When did he start to produce cartoons?

In the twentieth century by the early years of this century, he had already started to produce cartoons in Hollywood in partnership with his brother Roy.

3.The word famous is synonymous to___________.
celebrated, known, renowned

4.Did he produce films?
Yes, he did. Disney is perhaps most well known on account of his lovable cartoon character, Mickey Mouse, who first appeared in 1928 in a film called Steamboat Willie.

II.Write the verbs in the right tense form.
Mark Twain (1) was invited to go to the opera by his friend. (to be invited) He was very rich. During the performance, the friend’s wife talked all the time. She talked so much that it (2)was very difficult for Mark Twainto listen to the opera. (to be) At the end of the performance she (3)turned to Mark Twain and said: (to turn)“Oh, my dear Mark Twain, I want you to be with us again next Friday night. The opera will be “Carmen”. I’m sure you (4)will like it.” (to like). “Thank you very much,” said Mark Twain, “that will be fine. I (5)have never heard you in“Carmen”.(to hear)

III. Translate the sentences from Armenian into English.
1.Դու կարող ես կատարելագործել քո անգլերենը՝ նոր բառեր սովորելով:
you can improve your English by learning new words.
2. Բոբը դուրս եկավ փողոց առանց անձրեւանոց վերցնելու:

3. Երբ իմ հյուրերը ներս մտան, Մերին ինձ մենակ թողեց նրանց հետ:
When my guests came in, Mary left me alone with them.
4.Երեխաներին չի թույլատրվում զբոսանքի գնալ առանց ծնողների:
Children are not allowed to go for a walk without parents.
5.Տեղեկացրե’ք նրանց, որ մենք չենք կարող այս աշխատանքը ժամանակին ավարտել:
Let them know, we can’t finish this work in time.

IV. Speak on the following topic.
My Native Town
There are many beautiful cities and towns in the world, but my hometown is special to me. I was born and lived in this town. This is a native place for me, where I feel comfortable like nowhere else. Yerevan. Yerevan is one of the oldest cities in the world(2802 years old), and this city is still gorgeous.
There are many museums in Yerevan, among them are the Historical Museum, the Art Gallery of Armenia, the Museum of Contemporary Art, the museum houses of famous writers… And also, you can see a lot of historical structure here. in simple words, you can’t convey all the beauty and essence of my city, you have to see it.

The Internet in my life

Аt the moment the internet plays a big role. Many people hate our generation because we are always in our phones and computers. But on internet are not only games, there is a completely different world. I am writing this while listening to my favorite song by my favorite artist, and this is thanks to the Internet. The Internet is a good opportunity, you just need to use it correctly. I ca n’t lie to say that I study on the Internet all the time, but I’m just an ordinary teenager, who interested in a lot of things. I watch a films, doramas, anime, I like isten to music, reading(online), etc… I do a lot of things, maybe unnecessary, but this is also experience and knowledge, which are nowhere else accounting. And the main thing I want to talk about is that I found a lot of people on the Internet who are dear to me. Yes, maybe acquaintance on the Internet isn’t the best thing, but not always there are only stalkers sitting here.:)

Facts about Gucci

 1. The famous double G logo stands for Guccio Gucci.
 2. The GG logo was not created by Gucci himself. It was designed in 1960 to honor Guccio Gucci after his death.
 3. Within 5 years, an increase of 90% in sales was reported and the House of Gucci was worth about $4 billion. Ford was the largest shareholder at one point during his time at the company.
 4. In 2005, Gucci decided to enter a partnership with UNICEF. This means that a percentage of all profits are donated to the organization, helping children to get a better education and clean water in third-world countries.
 5. The Bamboo Shopper is one of the most iconic Gucci items, but many people are surprised to hear of how it came about. When leather was sparse, designers had to experiment with other materials, including bamboo.